Monday, January 12, 2009

This George,spelling & talking about Disney on Ice

dad ball eggs banana

I went to Disney on Ice. I saw Sharpay on it. I even saw Gabriella. I even saw the Piano Girl (Kelsi). jhdsfgfhgjhkglggjhkjjiyuiijhkiiuytterwqytuuiiopyhgjdls;dlfjgnbmmcvxczxccdhfggggggjhhjlk;l;gfghdhfg
nbhvgfgbcvfgdjhkjklgjutyerwjghfgsbcvcdgfgfryfdyyhrgfgyfrgdefdfggbhcvbcfgfvvbbbvbhghytuyuii bsdasfwutjgjhhkkllghthyuhhhjh4ccvvbbnnmjhgffdsaeerrweerrtyyuiiootyregg44444444444444444
zcxdfdffgghjkuiyotroijkjkylhljkkiuutuyjjgkgfklkjhjyjjhjgj55555555555555555555555555555555555555555555
nfhjfytrutyirhgjfghhjjfhghhjhjjjgjfhgjhjkjhghjjjjkkkkgnbvhghnbnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

mnhjjbjgjgjnnvczbxbfghghgdfffsdhgjhtuyyeteweerrrrrrryityyt9yiuoyoyiuitoohhkhhjkhg111111111
bcvvbvfgfyrytyyyhhhhhhhhhyuyytyyuuuiutuuyuuuiiuyuuyiuuuyiu222222222222222222222222

2 comments:

Karen Valinda said...

Is it cheating to let your cute girls blog for you? ;-}
xoxoxox

The Lowe Family said...

funny the items she's associating with "Dad"...hmmmmm